Header Ads

 


"เมืองสี่แคว" จัดกิจกรรม​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​การปลูกข้าวโพคเลียงสัตว์​เพื่อฟื้นฟู​เยียวยา​ เนื่องจากอุทกภั​ย

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชยันต์​ ศิริมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธา​น เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเนื่องจากอุทกภัย  ณ​ หลานโรงสีชุมชนบ้านเปราะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังซ่าน​ อำเภอ​แม่​วงก์​ จังหวัด​นครสวรรค์​ โดยนายประสิทธิ์​ พัฒนา​สิทธิชีวิน​ นายอำเภอแม่วงก์​เปิดเผยว่า​  เนื่องด้วยอำเภอแม่วงก์ ประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 4 ตำบล พื้นที่ประสบภัยจำนวน 30,637 ไร่ เกษตรกร จำนวน 1,563 ราย ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว, มันสำปะหลัง ภายหลังจากสถานการณ์น้ำลด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายให้ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น           ใช้น้ำน้อยให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งอำเภอแม่วงก์ เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ในจังหวัดนครสวรรค์ ตามข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน ปีการผลิต 2565/65 มีพื้นที่ 17,175 ไร่ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร จึงได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเนื่องจากอุทกภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องเหมาะสม การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การใช้โดรนเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เชื่อมโยงการตลาดและการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงานโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในโครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค, สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด​ บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี)       คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท      แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด​ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายน้ำฝนการเกษตร🚜🚜ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🚜🚜
ขับเคลื่อนโดย Blogger.