Header Ads

 


กศน.ปราจีนบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

 
กศน.ปราจีนบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปี 2565

วันที่ 20 พ.ย.2565 เวลา09.00น. ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี// กศน.ปราจีนบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมมอบวุฒิบัตร ระดับ ผู้เรียนกศน.ขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนกลุ่มทหารกองประจำการ และครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี มาเป็นประธานเปิดพิธี และ นางสุรางรัตน์ พ่วงพี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยบุคลากรครูกศน. // เนื่องด้วย โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบ กศน.ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงกำหนดจุดหมายดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

2. มีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

4. มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และบูรณาการ ความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ซึ่งในวันนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น ผู้เรียน กศน. ขั้นพื้นฐาน ของ กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 260 คนขับเคลื่อนโดย Blogger.