Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ” ที่ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ตำบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล ประเพณีแรกนาเกลือ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับประธานพร้อมคณะ ,พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี, ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร,นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ,นายอํานาจ โสรถาวร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ,ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ,พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  

* การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการทํานาเกลือของไทย นาเกลือเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ที่สามารถนําเอาธรรมชาติมาดัดแปลงและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า การทํานาเกลือ ในประเทศไทยมีมานานหลายร้อยปี เพราะเกลือมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงเป็นสิ่งจําเป็นในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชน เป็นอาชีพที่แสดงถึงภูมิปัญญาความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์ การสังเกตุ และการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สู่ลูกหลานโดยการบอกเล่าและถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา โดยมีประเพณี และพิธีกรรมในการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สําคัญ คือ ประเพณีแรกนาเกลือเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อการเริ่มทํานาเกลือ ในฤดูกาลใหม่ โดยจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมหรือช่วงหลังออกพรรษา จะถือฤกษ์ยามอันดี คือ ตรงกับ วันพฤหัสบดีและวันธงชัย ผู้ทําพิธีจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยของมงคล อาทิ ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมขี้หนู ไข่ต้ม หัวหมู เป็ดพะโล้ และผลไม้มงคล 9 อย่าง เป็นต้น
**สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 โคกขาม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มขับเคลื่อนการทํานาเกลือ ในรูปแบบองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร พัฒนาไปสู่รูปแบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และยังหนุนเสริมการสืบสาน ประเพณีแรกนาเกลือซึ่งเป็นการเริ่มทำนาเกลือในฤดูกาลใหม่ จะได้เป็นสิริมงคล ราบรื่น ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการทํานาเกลือ ได้ผลผลิตเกลือจํานวนมาก และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการทํานาเกลือ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพต่อไป

 

----- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  นายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ----

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.