Header Ads

 


สมุทรสาคร – สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด นายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร น.ส.พรธิรัตน์  เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  น.ส.กิรณา  มอญใต้  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนพคุณ  ไทยประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1 โดยมี นายสิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด เป็นประธานที่ประชุมฯ ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

*การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้  1 พิจารณารับลองงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2565  2) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์  3) พิจารณากรรมการทำหน้าที่ตามข้อบังคับในตำแหน่งต่างๆ และที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์  4) พิจารณามอบหมายผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการ  5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกระทำการแทนและมอบอำนาจคณะกรรมการกระทำการแทน  6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี  และวาระเพื่อทราบ ดังนี้  1) รับทราบบัญชีรับ - จ่ายประจำเดือน กันยายน 2565  2) รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กันยายนา 2565  3) ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุมในครั้งนี้ ด้านสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร และจะได้นำเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมส่งเสริมสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรต่อไป


** นายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มขับเคลื่อนภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบสหกรณ์ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการรวมกันชื้อและรวมกันขาย จะสร้างอำนาจในการต่อรองกำหนดราคาผลผลิตเนื่องจากเราไม่ได้ต่างคนต่างขายผลผลิต และยังสามารถรวมกันชื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลงเนื่องจากชื้อในปริมาณเยอะ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ เพิ่มกำไรให้กับเกษตรกร นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีตต่อไป 

-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  นายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร---- 


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.