Header Ads

 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมพบปะให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ


เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2565

พลตรีศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยมีพ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุ 912 และกำลังพลในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ 


สำหรับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ในการเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมทั้งรับฟังแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพลให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไข และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส พร้อมให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ


ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ประชุมรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และยังได้เน้นย้ำ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ให้หน่วยเตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุอุทกภัยในห้วงฤดูฝน โดยให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ น้ำดื่ม และถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที อีกทั้ง ได้ดำเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในแต่ละชุมชนที่รับผิดชอบ ซึ่งหากมีปัญหาที่จะให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยเหลือก็สามารถติดต่อมายังหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค 4 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย


จากนั้นได้พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พื้นที่ จ.นราธิวาส  จ.ปัตตานี และจ.ยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค และการรักษาโรคของโคให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

         

ขับเคลื่อนโดย Blogger.