Header Ads

 


สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “วิทยากรเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ในการจัดการขยะที่ต้นทาง”

 


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม (วัดคู้) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “วิทยากรเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ในการจัดการขยะที่ต้นทาง”  โดยมีนางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนางนวลจันทร์ รอดสการ เป็นวิทยากรหัวข้อการคัดแยกขยะ แต่ละประเภท ซึ่งมีนายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก และเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*การจัดฝึกอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. “วิทยากรเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ในการจัดการขยะที่ต้นทางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทสม. มีทักษะในการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยไปสู่เครือข่าย ทสม. และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะ “เครือข่าย ทสม.” ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทและเป็นกลไกเชิงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและสรรสร้างงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ รวมถึงการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างพี่น้องเครือข่าย ทสม. ประชาชนในพื้นที่ และสำหรับประเด็น ด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา เครือข่าย ทสม. ได้ขับเคลื่อน การทำงาน รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลด และเลิกใช้พลาสติก คัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ธนาคารขยะ แปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขยะ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สรรสร้างนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนสู่ความยั่งยืน ดังนั้น ความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของเครือข่าย ทสม. ที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต้องรู้จักวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ควรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพราะขยะบางชนิดยังสามารถนำกลับมาทำเป็นน้ำหมักสำหรับใช้ในการเกษตร เป็นการลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มกำไร และศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จาน ชาม ใบตอง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนช่วยลดขยะอีกทางหนึ่ง และสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป


-- สัมภาษณ์ นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.