Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดอบรมสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

วันที่ 14 ,15 กันยายน 2565 ที่ทำการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเขตหนองจอก แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์กรเกษตรกร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองจอก จัดอบรมสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพ โดยมีนายขวัญชัยรักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2555 และทีมงานมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมี ดร.สมัย เปลี่ยนเดชา ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมหนองจอก นางบุษบา  พุ่มพวง ประธานศูนย์การเรียนรู้กัมปงบึงปงโรงเรียนชาวนากรุงเทพมหานคร นายประสพ มะสกุล ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าเกาะกายเพื่อสุขภาพ นางภัทร์ธนนัญท์ นทีพิทักษ์ ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ในชุมชนลำต้นกล้วยนายวิโรจน์ นิ่มเรือง ประธานกลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองจอก และสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
การอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากกลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองจอก แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและได้แจ้งประสานความต้องการจัดอบรมสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มฯ เกษตรกร และผู้ที่สนใจในเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพสมาชิกของครอบครัวในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ประสานนายขวัญชัยรักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2555 มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพ บรรยายให้ความรู้เรื่องต้นขู่ ต้นหม่อน เตยหอม ว่ามีประโยชน์ด้านใดบ้าง เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี รวมถึงได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การนำงามาหีบน้ำมันงา และการนำสมุนไพรมาปั่นละเอียดบรรจุแคปซูล รวมถึงการนำสมุนไพรมาคั่ว เช่น ใบขู่ หญ้าดอกขาว เพื่อนำมาทำชา ไว้ชงดื่มดูแลรักษาสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

*นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองจอก แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และกลุ่มได้แจ้งความประสงค์ในการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม จึงได้ร่วมกันจัดการอบรมสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพ เป็นการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม และนำไปใช้ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายของครัวเรือน พร้องยังเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดสมุนไพรของไทยเราให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป
 

 ---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายประสพ มะสกุล ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าเกาะกายเพื่อสุขภาพ---

 


---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายวิโรจน์ นิ่มเรือง ประธานกลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองจอก --- 


---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ดร.สมัย เปลี่ยนเดชา ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมหนองจอก ---

 

 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร/นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน ///////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.