Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ให้เยาวชน 39 ชุมชน

 

     ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) และเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนฯ เข้าร่วมพิธี

นายบัณฑิต กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยโครงการนี้ ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนในชุมชนๆ ละ 5 คน โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มมาอย่างต่อเนื่องจ เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง 6 ครั้ง จำนวน 5,610,000 บาทแล้ว ซึ่งในปีนี้ มีผู้รับทุนจำนวน 195 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 975,000 บาท

โจ ลำนำ้ปิง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.