Header Ads

 


รมช.ศึกษาธิการปิดโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จชต.ปีที่ 4 หนุนเสริมผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 วิชาชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นานไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.ชารีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยการจัดค่ายแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ค่ายที่ 1 ค่ายที่ 2 และค่ายที่ 3

ค่ายที่ 1 จัดขึ้นในระบบ online ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 10 วัน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยจัดใน 3 ศูนย์ ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี สงขลา สตูล ร่วมเข้าค่ายจำนวน 180 คน ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนักเรียนจากจังหวัดยะลา สงขลา สตูล ร่วมเข้าค่าย จำนวน 197 คน ศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีนักเรียนจากจังหวัดนราธิวาส สงขลา สตูล ร่วมเข้าค่ายจำนวน 178 คน โดยมีนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายที่ 1 ทั้งหมด รวมจำนวน 555 คน จากยอดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้า ร่วมโครงการ ฯ จำนวน 2,150 คน


ค่ายที่ 2 จัดขึ้นแบบ On- site ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 ณ 3 ศูนย์การอบรม จำแนกออกเป็น ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน วิชาละ 35 คน จาก 26 โรงเรียน ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวิชาเคมี มีนักเรียนเข้าร่วม โครงการ จำนวน 36 คน จาก 16 โรงเรียน ศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวิชาชีววิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน จาก 17 โรงเรียน ประกอบไปด้วยนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนและสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่ายที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของแต่ละวิชา รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เรียนรู้การทำงานวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะเยาวชนสู่ ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยจากผลการดำเนินการค่ายที่ 2 ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมา นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ที่ยากกว่าข้อสอบในโรงเรียนทั่วไป ได้เรียนวิชาการต่างๆ ในระดับที่ลึกขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ เทคนิคต่างๆ กับคนอื่นที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไป ปรับใช้พัฒนาตัวเองได้ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และเป็นใบเบิกทางสำหรับเข้าโควตามหาวิทยาลัยได้โดยตรงด้านดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได่กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่มาเข้าค่ายและได้รับเหรียญรางวัลซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับการพัฒนา และฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ซึ่งหวังว่าจะได้ต่อยอดพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด และพัฒนาจุดอ่อนของตนเอง อีกทั้งฝึกให้เป็นคนดีที่ได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆคนอื่นในค่าย และที่สำคัญให้นักเรียนทุกคนแบ่งปันความรู้เป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องต่อไป พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งได้เห็นถึงจุดเด่นที่จะพัฒนาร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลเองภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซุ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาให้น้องๆนักเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
              //////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.