Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สำนักพัฒนาสังคม เยี่ยมชมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพคนพิการ กรุงเทพมหานคร และตลาดสุขใจ

 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) นางอณุสรา  ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เยี่ยมชมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพคนพิการ กรุงเทพมหานคร และตลาดสุขใจ โดยมีนางสาวดุษฎี  สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ,นายเสาวรัจ  นิลเนตร ผู้อำนวยการส่วนฝึกอาชีพ ,นายวีระ  สรแสดง Res-Q Farm และทีมงานนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเยี่ยมชม ซึ่งมีนายสมชาย ทิพย์มณเฑียร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) และคณะครูให้การต้อนรับ


* โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  โดยเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนให้ความรู้ประกอบด้วย   1. หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้า  2. หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์  3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  4. หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม  5.หลักสูตรการการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค ได้เปิดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับคนพิการ เพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพให้มีรายได้พึ่งพาตนเอง  และยังได้เยี่ยมชมตลาดสุขใจ ให้กำลังใจผู้ประกอบการ และอุดหนุนสินค้าตลาดสุขใจ Bangkok Green Market  โดยสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯ นำสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่าย รวมถึงผลผลิตจากนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้บริการจากครูและนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพอีกด้วย

 

--- ปล่อยเสียง นางอณุสรา  ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.