Header Ads
คุณ เสน่ห์ ฤทธิ์ประเสริฐ เจ้าของร้านเพชรชาร์มเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ เข้าเฝ้ารับเสด็จ​ สมเด็จพระขนิษฐา พิราบเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คุณเสน่ห์​ ฤทธิ์​ประเสริฐ​(อ้อม)​ เจ้าของร้านเพชรชาร์มเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งถวายกระเช้าชากาขาว ให้กับพระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และพนักงานร้านเพชรชาร์มเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่    วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างขึ้นเป็นแห่งที่ 106 โดยพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง ประธานโครงการเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง และชมรมสังฆสามัคคีพุทธพจน์ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างบนที่ดินวัด จำนวน 1 ไร่ สนองพระราชดำริในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมรดกเครื่องเคลือบ และประวัติศาสตร์เมืองโบราณ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางสนับสนุนสื่อต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งความรู้ และที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เป็นอาคารชั้นเดียวอ ลักษณะล้านนาประยุกต์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเวียงกาหลงให้คนรุ่นหลังได้เห็นประวัติศาสตร์ ความเจริญงอกงาม ความเป็นเอกลักษณ์ที่ควรหวงแหนและเกิดความภาคภูมิใจโอกาสนี้ ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดฯ มีบริการ Wifi เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หนังสือ และมุมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องพระอริยสงฆ์ล้านนา มีหนังสือกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรม สิ่งก่อสร้างทางศาสนา ประวัติของศาสนาต่าง ๆ และนิทรรศการประวัติพระอริยสงฆ์ล้านนา และคัมภีร์ล้านนาที่ใช้ในงานพิธีมงคล, มุมวิถีชีวิตเดิมชาวเวียงกาหลง จัดแสดงงานประติมากรรมนูนต่ำวิถีชีวิตเดิมชาวเวียงกาหลง รวมทั้งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเวียงกาหลง ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.