Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ กิจกรรม ตอซัง ฟางข้าว แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ทำการกลุ่มเกษตรปลอดสารลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ กิจกรรมงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไข ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร รายการขับเคลื่อนกลไก ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ กิจกรรม ตอซัง ฟางข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานเขตหนองจอก สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร องค์กรเกษตรกรกลุ่มปลอดสารลำต้อยติ่ง และชาวชุมชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*โครงการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ กิจกรรม ตอซัง ฟางข้าว  มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สร้างความเข้าใจในการรณรงค์ลดการเผาตอซัง ฟางข้าว และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน ฟื้นฟูสภาพดิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพจำหน่ายได้ในราคาสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ทำการเกษตรในพื้นที่เท่าเดิม โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้เชิญวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้การทำสารสกัดจากจุลินทรีย์ชีวภาพ หรือน้ำหมักพิทักษ์โลก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏีและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมอบอุปกรณ์การทำสารสกัดจากจุลินทรีย์ชีวภาพ หรือน้ำหมักพิทักษ์โลก ไว้ให้กับองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรปลอดสารลำต้อยติ่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับสมาชิกของกลุ่มต่อไป** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมถึงกิจกรรมแผนงานต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเข้าถึงข้อมูล นโยบายของภาครัฐ ทำให้เกิดการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไป

 
--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางประเทือง เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกลุ่มเกษตรปลอดสารลำต้อยติ่ง ---

 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพัสกร ทะสานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ---

 

** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขับเคลื่อนโดย Blogger.