Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการออมสิน สร้างงานสร้างอาชีพ ที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการออมสิน สร้างงานสร้างอาชีพ โดยมีสิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ และนางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง กลุ่มองค์กรเกษตรกร ,นายสุธีรัติพงศ์  พวงงาม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน และเกษตรกร ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกันอย่างคึกคัก


* ธนาคารออมสินมีนโยบาย ในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มลูกค้าฐานราก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างกลุ่มลูกค้าฐานรากให้มีศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายและช่องทางในการให้บริการทางการเงินของธนาคาร และเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ผ่านโครงการออมสิน สร้างงานสร้างอาชีพ โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผัดไทยสี่พระยาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการฯ และได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ผ่านมา รวมถึงการบูรณาการร่วมกับธนาคารออมสินในการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไป

    
---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสุธีรัติพงศ์  พวงงาม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสยามพารากอน----

 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง กลุ่มองค์กรเกษตรกร --- 


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.