Header Ads

 


🟧โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 🟧

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนิoโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  จัด  ณ  เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีส่วนราชการ ภาคประชาชน ในพื้นที่ร่วมงาน          โครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้นำให้สุนัขและแมว เข้ารับการผ่าตัด  ทำหมัน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการควบคุมจำนวนสัตว์ให้เหมาะสม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และเข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ของพระองค์ท่านอีกวาระหนึ่ง#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์#
ขับเคลื่อนโดย Blogger.