Header Ads
รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 


เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงาน 

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรุงเทพมหานครร่วมให้บริการกับประชาชนมากมาย อาทิ คลินิกปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร คลินิกประมง จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลินิกข้าว จากศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง อีกทั้ง ยังได้ความร่วมมือจากสำนักพัฒนาสังคม ที่ร่วมบริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและการแจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

 

 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับอุปกรณ์และบุคลากรในการจัดเตรียมงาน 

ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรจำนวน 423 คน 

มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งหมด 14 กลุ่ม    

  

นายประสบโชค รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาพ/ข่าว

ขับเคลื่อนโดย Blogger.