Header Ads

 


สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดศึกษาดูงานต่อยอดการอบรมโครงการ ศพก. 2565

 


    วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางมัทยา สุนทรวาทิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ ทองชัยเดช หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 


นำเกษตรกรผู้นำ ประธาน ศพก. เครือข่าย กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานต่อยอดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในหัวข้อ การใช้ระบบน้ำอัจฉริยะในโรงเรือน ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อนุสรณ์ เชื้อสามารถ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ 


โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน ประธานเครือข่าย ศพก. ในพื้นที่กรุงเทพหานคร

ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ (FOA Smart Greenhouse) ซึ่งเป็นโรงเรือนควบคุมแสง การให้น้ำ และอุณหภูมิ ด้วยระบบอัจฉริยะควบคุมผ่านแผงวงจร สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช


เดิมโรงเรือนแห่งนี้ใช้ทดลองการปลูกผักไร้ดิน แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาทดลองพืชที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ฟ้าทะลายโจร มะเขือเทศ กระเพรา เป็นต้น 


ต่อมาคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ โดยเป็นการปลูกกัญชาในระบบปิด และได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสารสกัดจากกัญชา/กัญชง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและสารสกัดสำคัญจากกัญชาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 


หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมโครงการวิจัยกระท่อม ซึ่งเป็นลานปลูกกระท่อมบริเวณดาดฟ้า ในส่วนนี้ได้ประยุกต์ใช้ระบบน้ำอัจฉริยะกับพืชที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมจริง โดยควบคุมการปลูกพืชผ่าน IoT (Internet of Thing) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว นางสาวทิตยาทร บุญแก้ว และนายประสบโชค รื่นสุข
ขับเคลื่อนโดย Blogger.