Header Ads

 


ท่าเรือแหลมฉบัง ทดสอบความสนใจ หาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ Marketing Suonding ครั้งที่ 2

   เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการรับฟัง การทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 และ เอ5 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง โดยมี นายมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ และมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในนามกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium พร้อมคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนองค์กรเอกชน นักธุระกิจ สื่อมวลชน เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา  จ.ชลบุรี

โดย เรือเอก กานต์ กล่าวว่า "เพื่อบอกเหตุผลและรูปแบบต่างๆ ที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะมีการนำไปใช้เพื่อไปจัดทำสัญญาใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  ต้องการนำเสนอระบบเทคโนโลยีข้อจำกัดต่างๆ แต่ละรูปแบบ จะร่วมทำยังไง เทคโนโลยีจะมีการพัฒนา อย่างไรบ้าง เพื่อให้เอกชนให้ความคิดเห็นกับทางเรา เพื่อสุดท้ายแหลมฉบังจะได้เลือกหนทางที่ดีที่สุดเพื่อสร้างรายได้ ผลประกอบการภาคเอกชนที่มาร่วมลงทุนให้ได้ดีที่สุด จะเลือกของขนาดท่าแต่ละจุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เพราะว่าความยาวหน้าท่าส่งผลต่อขนาดของเรือที่เข้ามาใช้การ แต่ในขณะเดียวกันความลึกของพื้นที่ก็เป็นตัวกำหนดของขนาดเรือเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จุดสมดุลจึงประกอบกันทั้งสองส่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เอกชนต้องการอย่าไร ทางท่าเรือต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเตรียมการเพื่อภาคเอกชนให้ได้มากที่สุดเพื่อมุ่งหวังให้เกิดรายได้กับประเทศให้ได้มากที่สุด"

สัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ใกล้จะสิ้นสุดสัญญา จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลงฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานโครงการทางเลือกและรูปแบบการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สถานะความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินโครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการเป็นอย่างดี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.