Header Ads

 


กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ พล.ท.พิเศษ ศิริเกษม รอง เสธ.ทบ.(5)/รองเลขาธิการ กอ.รมน.วันที่ 21 มิ.ย.65 เวลา 0830 – 1200 พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ.(ท.)ให้การต้อนรับ พล.ท.พิเศษ ศิริเกษม รอง เสธ.ทบ.(5)/รองเลขาธิการ กอ.รมน.(2) ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการดำเนินงานการบูรณาการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ กอ.รมน. และการดำเนินงานตามแผนงานกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง (กรค.) ของ ทบ. ในพื้นที่ มทบ.12 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร โดยมี กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. กอ.รมน.จังหวัด น.ย., หน่วยกองพันประจำอำเภอ ,ผู้แทน อส.กร.,ผู้แทนชมรมกตัญญูคลับจากสถาบันการศึกษา ,ผู้ประสานงาน ทสปช. 6 ตำบล ผู้เข้าอบรมทุนปัญญาทางสังคม 6 ตำบล เข้าร่วมประชุมฯ รับฟังแนวทางการดำเนินงานอบรม ทสปช. การบูรณาการร่วมกันของเครือข่ายมวลชน

///// ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.