Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2565 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

 


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง  นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2565 กอ.รมน.กทม. โดยมีนายสมศักดิ์ บุญคุ้ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง ,นางสาวศิริพร  แจ่มมิน  ประธานชุมชนฮิดายะห์พัฒนา ,สำนักงาน กศน. เขตสะพานสูง และชาวชุมชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ได้เชิญนางนวลจันทร์ รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง มาเป็นวิทยากรอบรมการผลิตปุ๋ยใช้เอง และการปลูกเห็ดฟางในตะกร้า โดยได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง      ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้มอบอุปกรณ์การปลูกเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มาร่วมโครงการได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประสานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร รวมถึงกิจกรรมที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร และแผนงานที่จะขับเคลื่อนในอนาคต เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไป


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง --- 


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวศิริพร  แจ่มมิน  ประธานชุมชนฮิดายะห์พัฒนา--- 


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ร้อยโท สิทธิฉัฐศ์  นัยเนตร เจ้าหน้าที่สันทนาการ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.กทม. --- 


** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขับเคลื่อนโดย Blogger.