Header Ads
Kick off "ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จนคนปราจีน" ร่วมกับโครงการ "กาชาดรวมใจ ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ"

 

จังหวัดปราจีนบุรีวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.อำเภอศรีมหาโพธิ

 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางดวงพร สังฆสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายอลงกต เอี่ยมประไพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ศรีมหาโพธิ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ "กาชาดรวมใจ ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่ ครอบครัวของ นางสาวปภาพินท์ แสงจันทร์ (บุตรสาว) นางบัวลอย แสงจันทร์ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส มีรายได้น้อย ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นคนดีของสังคม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข พร้อมทั้งขับเคลื่อนปฏิบัติการ Kick Off “ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จนคนปราจีน” ส่งมอบบ้านตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) และมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ครอบครัวของ นางสาวปภาพินท์ แสงจันทร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

     ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง จำนวน 2 หลัง ในโครงการ "กาชาดรวมใจ ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" พร้อมมอบเครื่องอุปโภค -บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานด้วย

ข่าว สุรชัย ใจบุญ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.