Header Ads
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี : นำทีม FC ปฎิบัติการตามแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเล   วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

    นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบวงจร แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว และเกษตรกรในเขตตำบลบางพลวง เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการเลี้ยง ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ ส่งเสริมการตลาด แก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล และส่งเสริมการใข้งานระบบ APD ให้เกษตรกรทำการซื้อ - ขาย กุ้งทะเล ผ่านระบบ APD  จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ณ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง นายเสรี เพียรชอบ ม.6 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

    ผลจากการดำเนินการ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเลี้ยงและโรคกุ้งทะเลเพิ่มเติม จากประสบการณ์เลี้ยง รวมทั้งรับรู้เรื่องการเข้าใช้งานระบบ APD มากขึ้น

พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ ม.6 ต.บางเตย ติดตามสถานการณ์ และให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหา การเลี้ยงกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน กรณีมีปัญหากุ้งในบ่อลอยหัว เมื่อเช้าวันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น.

 ได้แนะนำให้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง  เกษตรกรสะท้อนปัญหา  ต้นทุนการผลิต เช่น  อาหารกุ้ง  น้ำมันเชื้อเพลิง และปัจจัยการผลิตราคาสูง และขอให้กรมประมงผลิตจุลินทรีย์ เพิ่มเติม/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.