Header Ads
กอ.รมน.ร่วมกับจังหวัดปราจีน จัดประชุมขับเคลื่อน แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันที่ 24พฤษภาคม 2565 ณ อบต.บ้านพระ จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับกรมน.จังหวัดะ ส่วนราขการจังหวัด ส่วนท้องถิ่นอบต.บ้านพระ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านพระ 19 หมู่ จำนวน 60 คน //

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกำกับดูแล และติดตาม จัดการทำแผนบูรณาการ รับทราบข้อร้องเรียน เพิ่อเสริมสร้างความมั่งคง มั่คั่ง ยั่งยืน ในประจำปี 2565 โครงการกำกับติดตาม “แผนตำบลแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แบ่งออกมา 15 ด้าน

1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัวและการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน)

2. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

3. แผนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 

4. แผนการสร้างความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ

5. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานเถื่อนและผู้หลบหนีเข้าเมือง ผิดกฎหมาย

7. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. แผนการรักษาความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนทางบก ทางทะเล 

9. แผนการอนุรักษณ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

11. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 

12. แผนการรักษาด้านความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 

13. การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุข

14. โรงเรียนคุณภาพประจําตำบล

15. แผนการบริหารจัดการ

ในการจัดทำแผนในวันนี้ได้มีการอธิบายการจัดทำแผนงานต่างๆ และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำการเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนต่อไป


//ชาคริต เจริญชื่น รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.