Header Ads
“ อำเภอบ้านสร้าง# ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โครงการ ๙ ถนนสวยด้วยมือเราชาวปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน ”      จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการ ๙ ถนนสวยด้วยมือเราชาวปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๕ “ ปราจีนบุรี เมืองสะอาด”

       อำเภอบ้านสร้าง ภายใต้การอำนวยการของ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จึงได้พิจารณาคัดเลือกถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ปจ ๔๐๑๔ ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า โดยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเส้นนี้ เกิดจากความร่วมมือของ ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวีรานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแพ้ว พระภิกษุ คณะกรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพ้ว และประชาชนบริเวณวัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งไม้มีค่า ไม้ประดับ เช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นข่อย เพื่อปรับทัศนียภาพ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น อีกทั้งถนนเส้นนี้ยังมี สวนหย่อมและสระน้ำ สำหรับผู้เดินทาง และประชาชนในพื้นที่ ได้พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน โดยทางวัดกระทุ่มแพ้ว ผู้นำชุมชน และประชาชน จะช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ ให้มีความสวยงามต่อไป

        นอกจากนี้อำเภอบ้านสร้าง ยังได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ถนนหมายเลข ๓๖๒๖ ซึ่งเป็นถนนที่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง โรงพยาบาลบ้านสร้าง สวนสาธารณะ โดยการปลูก ตัดแต่ง ดูแลรักษา ต้นทองอุไร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และดูแลรักษาความสะอาด และไฟสองสว่าง เพื่อให้เกิดความสวยงามอยู่เสมอ และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกเส้นทาง

        อีกทั้ง อำเภอบ้านสร้าง ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกถนนในเขตพื้นที่ แห่งละ ๑ เส้นทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เน้นการประดับต้นไม้ ไม้ดอก เพื่อความสวยงาม ต่อไป

        ผลการปฏิบัติงานนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังช่วยให้เกิดกิจกรรมในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งจะทำให้นโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.