Header Ads
เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ลงตรวจสอบข้อมูลอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์และฝายกั้นแม่น้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการดำเนินการก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของรัฐ เผยเตรียมเร่งศึกษาพร้อมดำเนินงานเพื่อความคุ้มทุนของรัฐ

เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ภาค 6 เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของรัฐ  บริเวณสถานที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  และลงพื้นที่ฝายกั้นแม่น้ำปิง  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  หลังได้มีการร้องเรียนเพื่อให้ ป.ป.ช.เข้าตรวจสอบทั้งสองโครงการเนื่องจากเห็นว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมทุกปี  และกลัววจะไม่คุ้มทุนกับเม็ดเงินที่สูญไปจากการเปิดเผยของนางแก้วตา  ชัยมะโน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต  เปิดเผยว่า   การลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ฝั่งซ้าย  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่การปรับปรุงฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหัวงานที่ 1 อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  พบว่าการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์  ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากไม่สามารถเวนคืนที่ดินให้กับผู้รับจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินงานและส่งมอบงานได้ส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตร    และช่วงน้ำหลากก็เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนการปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหัวงานที่ 1 หมู่ 6 ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งได้มีการซ่อมแซมหลายครั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้วส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไม่ไหลลงคลองเท่าที่ควร   ซึ่งทางชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ชี้แจงว่าสาเหตุที่โครงการดังกล่าว ซ่อมแซมบ่อยและมีความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาหลายอย่างทั้งสภาพน้ำขึ้นน้ำลงที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง  และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามกำหนดจึงทำให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งเรื่องทั้งหมดจะต้องนำเข้าที่ประชุมไปศึกษาพร้อมเร่งลัดดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง  ส่วนเรื่องของการคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนในการใช้งบประมาณนั้น   ยังคงสรุปข้อมูลในตอนนี้ไม่ได้เนื่องจากต้องดูรายละเอียดและประสานหน่วยงาน ส.ต.ง.ตรวจสอบ​อีกทาง!!!!!ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.