Header Ads
“ นายอำเภอบ้านสร้าง จับมือภาคเอกชนปูพรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตกเกณฑ์ด้านรายได้ โดยการมอบเงินช่วยเหลือ และของอุปโภค บริโภค ทั้งอำเภอ ”
      จันทร์ที่ ๒ พ.ค. ๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.

      นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ  นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมกับ ปลัดอาวุโส ผู้แทนบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง ผู้แทนพัฒนาการอำเภอบ้านสร้าง เกษตรอำเภอบ้านสร้าง  ประธาน อพม.จังหวัดปราจีนบุรี  อสม.  และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ ตำบลบ้านสร้าง  เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ ตามข้อมูล TPMAP พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในอำเภอบ้านสร้างมีทั้งหมด ๕๗ ครัวเรือน

      โดยแต่ละครัวเรือน จะได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะเร่งด่วน ดังนี้

       ๑. บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินสด ครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท

       ๒. กองทุนหมู่บ้าน อำเภอบ้านสร้าง และสำนักงานเกษตรอำเภอ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก มูลค่าครัวเรือนละ ๒๐๐ บาท

       ๓. สอนศิริ ฟาร์มควายไทย มอบปุ๋ยคอก ๑๐ กระสอบ มูลค่าครัวเรือนละ ๔๐๐ บาท 

       ๔. เฮียตี๋ (ปั๊ม ปตท.บ้านสร้าง) มอบข้าวสาร ๑ กระสอบ มูลค่าครัวเรือน ๑๕๐ บาท 

       ๕. บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัด มอบไข่ไก่ ๑ แผง มูลค่าครัวเรือน ๑๐๐ บาท 

       ๖. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณามอบเงินสงเคราะห์ ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

      

       นายอำเภอกล่าวว่า ทั้งหมดนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนยากจน ที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจิตอาสา

        นายอำเภอกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการระยะยาว ที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้นั้น จะได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น ฝึกวิชาชีพตามความถนัด และความต้องการ  ช่องทางการตลาด การขาย Online เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.