Header Ads
ชลบุรี - ทน.แหลมฉบัง ทำบุญตักบาตร - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินซื้อข้าวสารให้เทศบาลบางละมุง เนื่องในวันเทศบาล 2565


   ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญวันเทศบาล 24 เมษายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้
โดยมีพระครูนิวิฐศรีทธาคุณ เจ้าอาวาสพวัดบ้านนาใหม่ เจ้าคณะตำบลบางละมุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง


       สำหรับ"วันเทศบาล" นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองในระดับท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
และที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และทีมปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อข้าวสารให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันแจกจ่าย ข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย ขับเคลื่อนโดย Blogger.