Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าพบผู้อำนวยการ กศน.เขตหนองจอก เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายอนุรักษ์ แหวนเงิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรพื้นที่เขตหนองจอก ที่สอดรับกับภารกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
*นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักในกระถาง การผลิตต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้ง การผลิตก้อนเชื้อเห็ด การเพาะเห็ด การปลูกผักไฮโดร การแปรรูปสมุนไพร การแปรรูปเห็ด เป็นการให้ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป รวมถึงช่องทางการตลาด เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร นำไปสู่การลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรในอนาคตต่อไป

 

 --- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายอนุรักษ์ แหวนเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร --- 


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.