Header Ads
ประจวบคีรีขันธ์- สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานเปิดแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโกโก้


วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวัชรชัย องคเรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโกโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

*กิจกรรมการเปิดแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโกโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย  สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการปลูกโกโก้ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  การแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดทำระบบน้ำตัวอย่างในแปลงโกโก้โดยมูลนิธิชัยพัฒนา การทำปุ๋ยหมักโดยสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ และได้ร่วมกันปลูกโกโก้เพื่อเป็นแปลงสาธิตต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งได้เยี่ยมชนสวนโกโก้ของสมาชิกกลุ่ม ที่ได้ปลูกโกโก้ภายในพื้นที่สวนมะพร้าว การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโกโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตโกโก้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยกระดับโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย  โดยใช้วิธีตลาดนำการผลิต และจะดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ในเรื่องการผลิต การจัดการ และการแปรรูปโกโก้อย่างเป็นระบบนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

**นายวัชรชัย องคเรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต  การแปรรูป  และการตลาดของกลุ่ม  เพื่อยกระดับศักยภาพ การแปรรูปโกโก้ ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลุ่มสามารถพัฒนาต่อยอดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ผง น้ำโกโก้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากโกโก้ สำหรับจำหน่ายให้กับผู้บริโภค  สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรต่อไป
 

*** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.