Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.กรุงเทพฯ ประสานการขับเคลื่อนงาน ที่โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับร้อยโท สิทธิฉัฐศ์  นัยเนตร เจ้าหน้าที่สันทนาการ ชุดขุนด่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร  เข้าพบ นางเตือนใจ  มุนินทร์นิมิตต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงาน พร้อมสำรวจพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


***นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร  เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) จะเป็นการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่มีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลผลิต เรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข  การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ และการแปรรูปผักในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผลผลิตที่ได้รับนอกจากนำมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ ปลาดุก ผักปลอดสารพิษ และเห็ด ให้กับนักเรียน รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ รักการทำงาน รู้หน้าที่ มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ ขยันเอาใจใส่งาน และซื่อสัตย์ ตลอดจนนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางเตือนใจ  มุนินทร์นิมิตต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --- 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.