Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


วันที่  21 เมษายน 2565  ที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา โดยมีสิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมฯ และมีนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กศน.เขตหนองจอก ,สำนักงานเขตหนองจอก ,สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร , นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง กลุ่มองค์กรเกษตรกรเขตหนองจอก และเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
* ธนาคารออมสินมีนโยบาย ในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มลูกค้าฐานราก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างกลุ่มลูกค้าฐานรากให้มีศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายและช่องทางในการให้บริการทางการเงินของธนาคาร และเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1.ประชุมภาคีพัฒนาบูรณาการทำงานร่วมกัน โครงการสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจชุมชน ธนาคารออมสินภาค 2  2.ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ศิลปะการวาดภาพลายเส้น

** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา  ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานที่จะขับเคลื่อนในอนาคต เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไป


 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 ----

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.