Header Ads
ปราจีนบุรี : ทีมกรมประมงผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง ควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมาย


     นายปิติพร นิลพัฒน์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นายนิยม กันทะเขียว รักษาการหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง 

    โดยนายเสฎฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้สั่งการให้นายธนุวัฒน์ เมืองจันทร์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจตราการทำการประมงผิดกฎหมาย ในแม่น้ำปราจีนบุรี เขตอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้นายอำเภอบ้านสร้าง ได้สั่งการให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในการช่วยกันตรวจตรา ควบคุม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ ไม่ให้มีการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะก ารวางยาเบื่อเมากุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่มีกุ้งชุกชุม/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.