Header Ads
กรุงเทพมหานคร- รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และช่องทางตลาด กับสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ที่สถานบันพัฒนานักธุรกิจเกษตร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่สถานบันพัฒนานักธุรกิจเกษตร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมหารือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และช่องทางตลาด โดยมีนายศรีสะเกษ  สมาน  รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ,กลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนก๊อดฟาร์เมอร์กระทุ่มราย และภาคีเครือข่าย เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้
* การประชุมหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมการผลิตผักอินทรีย์โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ และได้มีการลงพื้นที่ติดตามเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงได้จัดทำข้อเสนอด้านการตลาดเสนอไปยังบริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งได้รับการประสานจาก นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ในการวางแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และช่องทางการตลาดกระจายผลผลิตของเกษตรกรพื้นที่กรุงเทพฯ
** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้มารับฟังข้อมูลเกษตรอินทรีย์และช่องทางตลาด จากกลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนก๊อดฟาร์เมอร์กระทุ่มราย เกษตรกรในพื้นที่ และให้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และช่องทางตลาด อีกทั้งได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวางแผนขับเคลื่อนเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป
 

- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศรีสะเกษ  สมาน  รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ -


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.