Header Ads
ประจวบคีรีขันธ์-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ เดินทางมาดูวิธีการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ของกลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรชัย องคเรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายคมกริช เจริญพัฒนาสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายเนาวรัตน์ วงษ์ปิ่นเพชร นายอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางดูวิธีการปลูกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ของศูนย์เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ้งหวัดประจวบฯ โดยปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าว สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ต่างๆ และปลูกเป็นโกโก้ไร้สารพิษเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ "โกโก้ผง" และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมี นายถิรวัฒณ์ สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก ,สสว. ,สำนักงานเกษตรจังหวัด ,สำนักงานพัฒนาการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติประจวบฯ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้
*นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอความเป็นมา แนวทางของเครือข่าย เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มปลูกโกโก้ เพื่อเป็นพืชแซมในสวนปาล์ม สวนยางพารา เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2562 เป็นต้นมา มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน ดำเนินการปลูกโกโก้ทั้งหมด 20,000 ต้น ขณะนี้ได้เริ่มมีการเก็บผลผลิตแล้ว 2,000 ต้น เมื่อเก็บเกี่ยวได้ก็จะนำไปผ่าเอาเมล็ดออกนำไปหมักและตากแห้ง จากนั้นนำไปคั่วทำและบดทำเป็นผงโกโก้ บรรจุกระป๋องขนาด 200 กรัม ส่งขายกระป๋องละ 300 บาท ให้ผู้สนใจซื้อไปชงดื่มได้เหมือนกับกาแฟ ซึ่งโกโก้มีสรรพคุณหลายอย่าง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจสั่งเข้ามาจำนวนมาก โดย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกโกโก้ เป็นพืชแซมในสวนเป็นอย่างยิ่ง โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านการผลิต และการแปรรูปให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น มอบพาณิชย์จังหวัดกับบริษัทประชารัฐ ในเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งเตรียมนำผลผลิตโกโก้ที่ได้ส่งเสริม เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป
** นายวัชรชัย องคเรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต  การแปรรูป  และการตลาดของกลุ่ม  โดยประสานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  มาให้ความรู้ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพ  พร้อมนำมาแปรรูปเป็นโกโก้ผงจำหน่าย  สร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิต และยังได้ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงโกโก้ให้กลุ่มกับองค์กรเกษตรกรต่อไป

 

*** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.