Header Ads
ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี มาเอง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บ้านไผ่ดำ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ ณโรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง โดยมีนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่หมู่บ้านอื่นๆในรอบปีที่ผ่านมา

โดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับตำบล, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด, ระดับเขต และระดับภาค ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด กำหนดให้ได้รับโล่รางวัลของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว ในระดับจังหวัดหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ บ้านไผ่ดำ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง ผู้ที่เข้ารับมอบโล่ คือผู้ใหญ่ สุภาภรณ์ ทองเอม

โดยนายอำเภอ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การสร้างความเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) นั้น ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมการพัฒนาคน กิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เป็นต้น/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.