Header Ads
อบต.บ้านพระ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาชุมชน เราทำความดี ด้วยหัวใจ//วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดต้องชมวงเวียนศาลนเรศวร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนตลาดต้องชมฯ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดยนายศิวาภณ ศรีกสิกิจ นายกอบต.บ้านพระ ข้าราชการทหาร (ร.2 พัน.1 รอ. ) เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพระ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาและพ่อค้าแม่ค้า รวม กว่า 50 คน ร่วมกันพัฒนาล้าง เก็บวาดทำความสะอาด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

//ชาคริต เจริญชื่น ภ่ายภาพขับเคลื่อนโดย Blogger.