Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจการฝึก ของหมู่เรือฝึกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ 65


วันที่ 8 มี.ค.65 ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและคณะ ได้เดินทางไปตรวจการฝึก ของหมู่เรือฝึกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ 65 บนเรือหลวงอ่างทองซึ่งออกเรือฝึก บริณอ่าวไทยตอนล่าง โดยได้รับฟังการบรรยายแผนการฝึก และ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ร่วมกับเรือหลวงมกุฏราชกุมาร อากาศยาน และชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมของเรือ กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และทีมแพทย์ สำหรับการออกไปช่วยเหลือประชาชนกรณีหากเกิดภัยพิบัติ


โดยการไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยคณะเดินทางได้ทำการตรวจ ATK ( ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ) เป็นที่เรียบร้อย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.