Header Ads
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในเวลาทำการ ประจำปี 2565

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในเวลาทำการ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


  ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2565 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังโดยมี ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ใช้บริการเข้าร่วมการฝึกซ้อม

ร.ต.ต.มนตรี เผยว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 1 ภายในอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณห้องเก็บเอกสารของกองการช่าง โดยมีการแจ้งเตือนด้วยการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และพนักงานที่เห็นเหตุการณ์ได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงมีรถดับเพลิงของท่าเรือแหลมฉบัง เข้ามาร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง


สำหรับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.แผนดับเพลิงเบื้องต้น โดยผู้ประสบเหตุจะใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในสำนักงานดับไฟ ซึ่งสามารถดับไฟได้จะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ หากไม่สามารถดับไฟได้จะต้องเข้าสู่แผนที่ 2 คือ แผนอพยพพนักงาน โดยจะต้องมีการแจ้งเหตุ และต้องอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล ถือว่าอยู่ในขั้นตอนการอพยพ

นอกจากนั้น ยังต้องมีแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบัง มีหน่วยงานดับเพลิง และผจญเพลิงจึงต้องนำเข้ามาประกอบแผนด้วย โดยมีรถดับเพลิงเข้าร่วมการฝึกด้วย โดยผลการฝึกทั้งหมดท่าเรือแหลมฉบังจะต้องจัดรายงานเสนอสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงให้รู้ว่าเราได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กฎหมายกำหนด

สำหรับแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในครั้งนี้ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ คือวันที่ 17-18 ก.พ. โดยในวันที่ 17 ก.พ. เป็นเป็นการฝึกอบรม โดย ว่าที่ ร.ต.จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตร ทบทวนความรู้ในการดับเพลิงขั้นพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และมีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงได้ และสามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง


ขับเคลื่อนโดย Blogger.