Header Ads
ชลบุรี -คณะกรรมการน EEC เดินทางเยี่ยมชมรับฟังนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบเมือง เทศบาลเมืองศรีราชา


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดยมีนางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะกรรมการในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่รอบเมืองศรีราชาพร้อมรับฟังนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองศรีราชาซึ่งนโยบายในการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีราชา นำโดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร เน้นย้ำในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเบิกทางให้ท้องถิ่นศรีราชาเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบครบวงจร เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น รองรับความต้องการของประชาชนนักท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่นอยู่อย่างมีคุณภาพ

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.