Header Ads

 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สวนเกษตรส้มสีทอง จังหวัดน่าน(The Taste of Orange)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านหาดวังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นางสาวสุกฤตา อนุกูลสาธุกิจ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นักงานน่าน เป็นประธานเปิดเส้นทางท่วงเที่ยว ส้มสีทองจังหวัดน่าน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม กล่าวรายงาน และมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อักด้วย
'ส้มสีทองน่าน" ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากสัมเขียวหวานทั่วไป คือ มีผิวสีเหลืองทอง เปลือกบาง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เส้นใยน้อย ไม่ฉ่ำน้ำ ผลทรงแป้น หัวและท้ายบุ๋ม และอำเภอทุ่งช้างมีพื้นที่ปลูกส้มสีทองมากที่สุด โดยจุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากการที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตไม้ผลเพื่อการตลาดบ้านวังผา อำเภอทุ่งช้าง ชังเป็นชุมชนผู้ปลูกส้มสีทอง พบปัญหาผลผลิตที่ออกมาบางครั้งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมากต้องทิ้งและก่อให้เกิดความสูญเสีย จึงมีแนวคิดนำผลส้มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส้มสีทองน่าน เพิ่มความหลากหลายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดน่านได้ในอนาคต จึงได้รวมหารือกับคณะนักวิจัยในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารสวนเกษตรส้มสีทอง ที่เชื่อมโยงแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเรื่องราวของส้มสีทองน่าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง 1 ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดน่าน เกิดรายได้และการจ้างงานในชุมชน รวมถึงบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการขาดทุนของเกษตรกรผู้ผลิตสัมสีทองของชุมชน งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โตยมีนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สวนเกษตรส้มสีทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มทร.ล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำบาง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน โดยมีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาแยมส้มสีทอง วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง เครื่องดื่มส้มสีทองผสมเกล็ดส้ม พุดดิ้งส้มสีทอง กาแฟส้มลาเต้ ชีสส้มคิวบั และส้มสีทองลอยแก้ว ผนวกกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีแหล่งเช็คอินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านเข้าร่วมเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ได้แก่ ร้านกาแฟ Erabica วัดศรีมงคล ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่ แสงทองรีสอร์ท ร้านถุงทองคาเฟ่ กระท่อมทาร์ซาน หาดวังผา หรือ วังผาบีช ทั้งนี้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สวนเกษตรส้มสีทอง จังหวัดน่านได้รับ การสงเสริมและร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ที่เล็งเห็น
ศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ที่สามารถขับเคลื่อนเป็นเส้นทางที่ถูกบรรจุอยู่ในการเสนอเส้นทางท่วงเที่ยวส้มสีทองจังหวัดน่านขับเคลื่อนโดย Blogger.