Header Ads




ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ พร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่




   เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน นายสมศักดิ์ สุวรรณ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโทกีรป กฤตธีรานนท์  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผากล่าวต้อนรับ เพื่อเร่งเผยแพร่บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินสู่ผู้นำท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นธรรมสู่ชุมชน พร้อมออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล 


     โดยวันนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง "ที่มาของระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ" โดย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรนนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และการบรรยาย เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ “วิธีการใช้ Application ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระดับท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอท่าวังผากว่า 200 คน หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนในการร้องเรียนที่ถูกต้อง อาทิ ช่องทางการร้องเรียน การเขียนคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้ 


พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการติดต่อรับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง อีกทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความเป็นธรรมไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป







ขับเคลื่อนโดย Blogger.