Header Ads
ปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จัดกิจกรรม Big cleaning Dayบริเวณตลาดบ้านสร้าง

วันที่​ 04 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น.


     นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร 

นายอำเภอบ้านสร้าง ส่วนราชการประจำอำเภอ จิตอาสากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนร่วมกับ ทต.บ้านสร้าง อบต.บ้านสร้างอบต.บางพลวง อบต.บางเตย อบต.บางกระเบา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนน และฟุตบาท ถนนทางหลวงหมายเลข3076บริเวณสี่แยกวังกุ้งถึงแยกไปรษณีย์และหมายเลข3626ถึงธกส.บ้านสร้างและแยกถึงรพ.บ้านสร้าง   

     ทั้งนี้ อำเภอบ้านสร้าง กำหนดให้การทำความสะอาด และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานศาสตร์พระราชาและวาระสำคัญของอำเภอเพื่อให้ “เป็นเมืองน่าอยู่” ตามยุทธศาสตร์อำเภอ และแนวปฏิบัติพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี /////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.