Header Ads
“อำเภอบ้านสร้าง ติวเข้ม สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี”
       จันทร์ที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         การจัดอบรมฯในครั้งนี้ อำเภอบ้านสร้างได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และที่สำคัญยังทำให้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นในทุกมิติ    ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งต้องอาศัยผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกันสอดส่อง ดูแล ให้เกิดความสงบสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

         ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านสร้าง ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 8 แห่ง และได้เชิญวิทยากรจากสภ.บ้านสร้าง และผู้แทนจาก รพ.บ้านสร้าง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านยาเสพติด มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติในการฝึกยุทธวิธี และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการปฎิบัติหน้าที่ รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการปฎิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องเผชิญเหตุคับขัน ซึ่งความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมครั้งนี้จะช่วยขจัดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลงได้

          นายอำเภอกล่าวอีกว่า กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ในอำเภอบ้านสร้าง รวมทั้งสิ้น 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ให้ลดน้อยลง สร้างภูมิคุ้มกัน และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และความมั่นคงของชาติ    

          สุดท้ายนายอำเภอ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้จัดทำโครงการฯสภ.บ้านสร้าง รพ.บ้านสร้าง และข้าราชการฝ่ายปกครองทุกท่าน ที่ร่วมกันจั ดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้. ////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.