Header Ads
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง สำรวจพื้นที่พัฒนาตำบลตลิ่งชันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง  

      นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วย   นายสงัด  พืชพันธุ์    พัฒนาการจังหวัดกระบี่  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดกระบี่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่   ได้ลงพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน  ซึ่งจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ พบว่า ที่ตั้งของพื้นที่ติดทะเล มีหาดทรายยาว มีท่าเรือแหลมหินทึ่สามารถใช้เดินทางไปยังเกาะพีพี โดยใช้เวลาเพียง 35 นาที มีจุดชมพระอาทิตย์ตก มีลำคลองที่กว้าง และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา  ที่สำคัญตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติกระบี่เพียงแค่ 29 กิโลเมตร   พร้อมรับฟังสภาพความเป็นอยู่ และรายงานบริบทพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคความจำเป็น ในพื้นที่โดยรับทราบ จาก ผู้แทนนายอำเภอเหนือ คลอง และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมแนวทาง ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ในเบื้องต้นดังนี้  ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีการทำแผนหมู่บ้านกันอย่างจริงจังเพื่อจะได้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  ยกระดับอาหารทะเลพื้นบ้านให้มีมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์เหมาะสม พัฒนาท่าเรือแหลมหินให้มีศักยภาพสามารถรองรับการเดินทางไปยังเกาะพีพี และหมู่เกาะต่าง ๆ ขุดลอกและขยายคลองหลีให้กว้างขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ

จังหวัดกระบี่ จัดระเบียบหมู่บ้านประมงชายฝั่งทั้งความสะอาดและการให้บริการนักท่องเที่ยว

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ผมเชื่อมั่นว่าแนวทางข้างต้นนี้หากทำสำเร็จจะทำให้ตำบลตลิ่งชันเป็นจุดหมายปลายทาง

แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกระบี่ส่งผลให้ชาวตลิ่งชันมีรายได้เพิ่มขึ้น   กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีรายได้ อย่างยั่งยืน 


ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านมีรายได้ต่ำจำนวนมาก ทั้งที่มีต้นทุนทางธรรมชาติมากมายและหลากหลายด้านที่จะสามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ทั้งนี้ เพื่อผลักดัน ตลิ่งชันโมเดล ตามแผนปฏิบัติการ  Krabi stedy    กระบี่ต้องเดินหน้า  พัฒนาคนอย่างยั่งยืน


ข้อมูลข่าว / ภาพ 

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.