Header Ads
นายวรพันธุ์สุวัณณุสส์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง   วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:30 น นายวรพันธุ์สุวัณณุสส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบาย เน้นหนัก ของจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

2 การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 

โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ณ.บางกุ้งทุ่งข้าว ตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีนายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีและนางจารุณี กาวิล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 

       การจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จากหลายเครือข่าย ประกอบด้วย สื่อมวลชนด้านโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง 

ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ สื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของกรมประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขและกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเครือข่ายเสียงตามสายและหอกระจายข่าว จำนวนทั้งสิ้น 36 คน เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐ และนโยบายสำคัญของจังหวัดที่ถูกต้องไปเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ในการดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในนโยบาย ด้านต่างๆ ทั้งของ รัฐบาล และจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป


ข่าว สุรชัย ใจบุญ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.