Header Ads

 


อำนาจเจริญ - จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านฟ้าห่วน


วันที่ 18 ม.ค.65 นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ ร่วมกับ ส.อ.ฉัตรชัย โสระเวช จพง.ปภ.อบต.ไร่ขี นายกิตติโชค เพ็งจันทร์ กำนัน ต.ไร่ขี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 9  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม  การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.