Header Ads

 


ชลบุรี - ทลฉ.มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนกว่า 3 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556  จนถึง ปัจจุบันเป็นปีที่ 10 แล้ว โดย มีผู้นำชุมชน และ คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง


ร.ต.ต. มนตรี  เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

       ถึงแม้ว่าขณะนี้ ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนทั่วประเทศแต่ท่าเรือแหลมฉบังยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษา ของเยาวชนเป็นสำคัญ รวมทั้งยังการสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน ในพื้นที่ โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาฝึกฝนตนเองด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

       โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น 

          สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2565 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน  3,150,000.- บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 2.โรงเรียนบ้านนาวัง 3.โรงเรียนบ้านบางละมุง 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านโรงหีบ 6.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 7.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.