Header Ads

 


“ฝึกฝน เรียนรู้การกู้ภัยทางน้ำ ให้กับน้องเล็กของกองทัพบก เพื่อพร้อมที่จะดูแลประชาชนได้ทุกโอกาส เพราะภัยพิบัติไม่เคยเลือกวันและเวลา”
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 35 จัดการฝึกขยายผลเครือข่ายกู้ภัยทางน้ำให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ผลัด 2/64 โดยมีชุดปฏิบัติการทางน้ำ Water Rescue โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เป็นผู้ฝึกสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการ ผลัด 2/64 ให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ภัยทางน้ำอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยมีการให้คความรู้ในการกู้ภัยทางน้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรือกู้ภัยพิบัติ การประกอบเรืออย่างถูกต้อง การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และในสถานการณ์ต่างๆ โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สนับสนุนวิทยากร และอุปกรณ์ ตลอดจนมีการฝึก ทดสอบ การบรรเทาภัยพิบัติ และกู้ภัยทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้น้องเล็กของกองทัพบกมีความรู้ มีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือประชนชนได้ทันท่วงที


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.