Header Ads

 


นายอำเภอลับแล เป็นประธาน เปิดตลาดนัด “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง”วันที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 16.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดตลาดนัด  “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง” 

       การจัดกิจกรรมตลาดนัด  “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง” ครั้งนี้  สืบเนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปได้อย่างปกติ  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  ฯลฯ  ต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า  เป็นสาเหตุให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  เป็นผลมาจาก  ราคาน้ำมัน  ค่าไฟฟ้า  ราคาก๊าซหุงต้ม  ฯลฯ  ที่ปรับตัวสูงขึ้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เทศบาลตำบลหัวดงจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์

  1.) เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

  2.) เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค  ในราคาที่ย่อมเยา

  3.) มีสถานที่สร้างความผ่อนคลาย  เพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้า 

      โดยมีนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ จ่าสิบเอก  ธวัชชัย  กาวีละ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.