Header Ads
ชลบุรี - รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะกรรมการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม "แหนบทองคำ" ประจำปี 2565


ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงานกำนัน นายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ และผู้ใหญ่บ้าน นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขามโดยมีนายอำเภอศรีราชาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
        โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ เป็นประจำทุกปี ซึ่งหลักการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม วัดจากบทบาทหน้าที่การทำงาน ตลอดทั้งปี ทั้งหมด 6 ด้าน มี 1.ด้านการอำนวยการ 2.ด้านปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย 3.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 5.ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และ สาธารณสุข 6. ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม และ อื่นๆ โดยให้คณะกรรมการที่มาประเมินผลงานได้พิจารณาคัดเลือกจากการนำเสนอผลงานต่างๆ ของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ผ่านมา โดยในจังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการประเมินกำนันยอดเยี่ยมจำนวน 4 คน และรับประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวน 6 คน

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.