Header Ads

 


กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL


วันที่ 6 มกราคม 2565 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในกองเรือยุทธการ  ได้มาร่วมงานในการจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL ซึ่งในวันเสาร์ที่สองของสัปดาห์ ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ แต่เนื่องจากในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองเรือยุทธการ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจากการจัดแสดงทางทหาร เป็นการแจกของขวัญ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นสถานศึกษาหลักที่มีบุตรหลานของข้าราชการกองเรือยุทธการเข้ารับการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือและกองทัพเรือ 

การจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็กนักเรียนของกองเรือยุทธการได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังคงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ที่ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”


ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.